Geotermia Czarnków

Sp. z o.o.

O firmie

Odkrycie pod Czarnkowem wód geotermalnych przyczyniło się do powstania w grudniu 1994 roku GEOTERMII-CZARNKÓW Sp. z o.o. której większościowym udziałowcem jest Gmina Miasta Czarnków. Zasoby wód geotermalnych w Czarnkowie są bardzo atrakcyjne z uwagi na ich wysoką temperaturę wynoszącą ok. 950C na głębokości 2500 - 3000 m. Podstawowymi zaletami planowanej ciepłowni geotermalnej są:

  • praktycznie nie wyczerpana wielkość zasobów ciepła,
  • brak zanieczyszczeń środowiska,
  • niskie koszty produkcji ciepła,
  • cena ciepła stabilna nie wrażliwa na wahania koniunkturalne,
  • parametry ciepła stałe niezależnie od pory roku.

Do wad tego systemu należy wysoki koszt inwestycyjny wynoszący około 45 milionów złotych dla ciepłowni geotermalnej o mocy 11,5 MW. Na koszt ten składają się:

  • sieć cieplna z przyłączami i węzłami cieplnymi (długość ok. 7 km) ok. 13 mln zł.
  • instalacja geotermalna (otwory geotermalne, wymiennik geotermalny z osprzętem, pompa głębinowa) koszt ok. 30 mln zł
  • kotłownia szczytowa (zakłada się przystosowanie istniejącej kotłowni węglowej) koszt ok. 2 mln zł

Podstawowym warunkiem wykonania ciepłowni geotermalnej jest jej opłacalność ekonomiczna. Przychód ze sprzedaży ciepła powinien pokryć koszty produkcji, amortyzacji i spłaty kredytów zaciągniętych na wykonanie inwestycji. Według opracowanej przez Politechnikę Poznańską "Koncepcji uciepłownienia miasta Czarnkowa" roczna produkcja ciepła ze złoża geotermalnego powinna wynosić około 300 tys GJ. Prosty czas zwrotu poniesionych nakładów przy takiej wielkości produkcji wynosi do 10 lat. Sprzedaż ciepła w 2006 roku przez Spółkę wyniosła tylko 44 tys GJ.

Obecnie z roku na rok maleje ilość sprzedawanego ciepła, głównie na skutek wykonywanych prac termomodernizacyjnych w budynkach, sieciach cieplnych i źródłach ciepła. Przy obecnej wielkości sprzedaży, cena ciepła z ciepłowni geotermalnej była by znacznie wyższa niż jest z tradycyjnych kotłowni. Sytuacja ta jednak może się zmienić wraz ze zmianą cen nośników energii i zwiększeniem zapotrzebowania ciepła przez odbiorców.

Spółka Geotermia prowadzi działania ułatwiające w przyszłości ogrzewanie miasta z ciepłowni geotermalnej. Działania te polegają na łączeniu ze sobą lokalnych kotłowni w większe do których łatwiej będzie można doprowadzić ciepło, wymianie istniejących sieci cieplnych na nowe o mniejszych stratach ciepła.

Jednym z priorytetowych zadań Spółki Geotermia-Czarnków oprócz dostarczania ciepła mieszkańcom z tradycyjnych źródeł jest poszukiwanie i pozyskiwanie środków umożliwiających realizację w przyszłości budowy ciepłowni geotermalnej. Pierwszym etapem jest znalezienie środków na sfinansowanie wykonania pierwszego odwiertu badawczo-eksploatacyjnego. Obarczony jest on pewnym ryzykiem którego nikt nie chce podjąć . Koszt pierwszego odwiertu wynosi około 7 mln zł. Dostępność dużej ilości taniego ciepła ekologicznie czystego stanowi szansę dalszego rozwoju usług, drobnego przemysłu, ogrodnictwa, oraz stwarza możliwości rozwoju nowych dziedzin takich jak balneologia, rekreacja. Są one szansą rozwoju Czarnkowa i mogą stać się zapleczem wypoczynkowym dla dużych ośrodków miejskich. Geotermia-Czarnków poszukuje partnerów do współpracy przy współfinansowaniu budowy ciepłowni geotermalnej oraz kontrahentów do zagospodarowania dużych ilości czystego ekologicznie ciepła.

Geotermia-Czarnkow Sp. z.o.o.
64-700 Czarnków, Os. Parkowe 27
tel/fax:          (+48) 67 255 50 07
tel kotłownia: (+48) 67 253 00 66
mail:biuro@geotermiaczarnkow.pl